Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w drodze umowy z Klientem w zależności od zakresu świadczonej pomocy prawnej przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy radcy prawnego.

Wynagrodzenie może być ryczałtowe lub ustalane przy użyciu stawki godzinowej. Ponadto dopuszczalne jest ustalenie dodatkowego wynagrodzenia za osiągnięty sukces.

Minimalne stawki opłat za czynności radców prawnych ustalone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015 Nr 1804 z późn. zm.).